INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

2019 - 2020

Elke leerling die (opnieuw) lessen wil volgen in de academie meldt zich aan in het secretariaat voor de inschrijving én de betaling van het inschrijvingsgeld.


- leerlingen, ingeschreven in 2018-2019, die zich opnieuw inschrijven voor het vervolgtraject van hun gekozen opleiding, hebben tot aan het einde van de eerste inschrijvingsperiode (eind juni 2019) voorrang op elke nieuwe leerling, of op elke (oud-)leerling die voor een nieuw of gewijzigd leertraject wenst in te schrijven.


- een leerling is opnieuw ingeschreven wanneer hij zich voor 1 oktober van het lopende schooljaar aanmeldt aan het secretariaat en een inschrijvingsfiche heeft ondertekend en het verschuldigde inschrijvingsgeld betaalt, ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar. Indien het volledige bedrag tegen dan niet is betaald, wordt de leerling opnieuw uitgeschreven en moet hij de lessen stopzetten.


- bij de inschrijving verklaart de leerling zich akkoord met het academiereglement en het artistiek pedagogisch project.


- wanneer de capaciteit van een opleiding bereikt is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst in afwachting dat er een plaats vrij zou komen, en kiest hij voor een andere opleiding.


- de leerlingen die willen inschrijven voor een nieuwe optie waarvoor de academie nog geen goedkeuring van de overheid kreeg, plaatsen we op een wachtlijst.  Indien de goedkeuring niet gegeven wordt, kiest de leerling voor een andere optie of meldt hij zich af.


HUURINSTRUMENT


Een leerling die in 2018-2019 een instrument huurt van de academie, waarvan het contract niet eindigt op 30-06-2019, kan het huurinstrument tijdens de vakantie alleen behouden op voorwaarde dat de inschrijving  gebeurt vóór 30 juni 2019. Indien dit niet het geval is, vragen wij het instrument in te leveren. (uitleencontract)

De instrumenten waarvan het huurcontract eindigt op 30/06/2019 moeten vóór 1 juli ingeleverd worden.


Wat hebben we nodig bij elke inschrijving?

- identiteitskaart van de leerling / actuele UiTPAS (met kansenstatuut) / vrijetijdskompas Liedekerke van het lopende kalenderjaar

- attesten die een sociale reductie kunnen wettigen (zie verder)

- indien relevant: attesten van reeds gevolgde opleidingenOm organisatorische redenen vragen we met aandrang dat elke oud-leerling vóór 30 juni 2019 ingeschreven is.

Tarieven schooljaar 2019 - 2020

De tarieven van het inschrijvingsgeld voor het nieuwe schooljaar zijn:

€ 67       voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2019.

€ 132     voor volwassenen vanaf 18 jaar tot 24 jaar op 31/12/2019.

€ 314     voor volwassenen ouder dan 24 jaar op 31/12/2019.


Verminderd tarief:

€ 43 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2019.

Deze reductie is van toepassing op:

• de jongere die een tweede domein volgt (vb. woordkunst-drama + dans).

Geen attest nodig, tenzij men één van de domeinen in een andere academie volgt.

• het tweede lid en de volgende leden van eenzelfde gezin (jonger dan 18 jaar), uit dezelfde leefeenheid, via een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat hij of zij kind, broer of zus is van een persoon die het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie


Verminderd tarief - sociale reductie:

€ 43 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2019;

€ 132 voor volwassenen ouder dan 24 jaar op 31/12/2019;

voor volgende personen en de personen die zij ten laste hebben:


• uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn;   

         

• verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;

voor te leggen attest

1° een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

2° een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.


• een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;


• een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen; 


• erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;

voor te leggen attest

1° een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

2° een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

3° een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.


• voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;

voor te leggen attest

1° een attest van de ziekteverzekering als dat document een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;

2° een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

3° een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt


• begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

voor te leggen attest

1° een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid;

2° een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.


• in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;

voor te leggen attest

een verklaring voor van de directie van de instelling waar ze verblijven


• het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

voor te leggen attest

1° een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;

2° een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft;

3° een identiteitsbewijs voor vreemdelingen


• begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

voor te leggen attest

een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens een van de voorwaarden hierboven vermeld voldoet, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.

Indien de minderjarige leerling ten laste is van een ouder vermeld in bovenvermelde categorieën, legt men ook een  document “samenstelling van het gezin” voor, afgeleverd door de dienst bevolking van het gemeentebestuur.


Bijkomend

• een UiTPAS met kansenstatuut op naam van de leerling die zich inschrijft, uitgereikt door de gemeente waar de leerling woont, als de gemeente de criteria hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.


WIJ AANVAARDEN:

 

o cultuurcheques.

o UiTPAS met kansenstatuut en vrijetijdskompas Liedekerke


INSCHRIJVINGSDAGEN EN - UREN

Hoofdvestigingsplaats, Parklaan 13


Vanaf maandag 3 juni 2019


Juni 2019 en september 2019:

Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 15u00 - 20u00

Woensdag: 13u00 - 20u00

Zaterdag: 9u00 - 14u00


Van 26 augustus t.e.m. 31 augustus:

Maandag t.e.m. vrijdag:  17u00 - 20u00

Zaterdag: 9u00 - 13u00
Vestigingsplaats Denderwindeke, Edingsesteenweg 344Juni 2019 en september 2019:

Woensdag: 13u00 - 18u00

Zaterdag 9u00 - 12u00


Van 26 augustus t.e.m. 31 augustus:


Zich wenden tot de hoofdvestigingsplaatsVestigingsplaats Meerbeke, Gemeentehuisstraat 30Juni 2019 en september 2019:

Woensdag: 13u00 - 20u00

Zaterdag: 13u00 - 17u00


 Van 26 augustus t.e.m. 31 augustus:


Zich wenden tot de hoofdvestigingsplaatsVestigingsplaats Denderhoutem, Molenstraat 17


 

Juni 2019 en september 2019:

Maandag en vrijdag: 16u00 - 19u30

Woensdag: 13u00 - 20u00

Zaterdag:  9u00 - 14u00


Van 26 augustus tot en met 31 augustus:

Maandag t.e.m. vrijdag:  17u00 - 20u00

Zaterdag: 09u00 - 13u00
Vestigingsplaats Haaltert, St-Goriksplein 17


 

Juni 2019 en september 2019:

Dinsdag en donderdag: 16u00 - 19u00

Dinsdag 25/06 geen inschrijvingen

Van 26 augustus tot en met 31 augustus:

Zich wenden tot Denderhoutem of tot de hoofdvestigingsplaats


Vestigingsplaats Liedekerke, Ontmoetingscentrum Ter Muilen, Muilenstraat 33


 

Juni 2019 en september 2019:

Maandag, dinsdag en donderdag: 16u30 - 19u30

Woensdag: 13u00 - 19u30

Vrijdag: 16u00 - 18u00

Zaterdag: 09u00 - 12u00

Zaterdag 22/06 geen inschrijvingen


Van 26 augustus t.e.m. 31 augustus:

Maandag t.e.m. vrijdag: 17u00 - 20u00

Zaterdag: 09u00 - 13u00


Vestigingsplaats Roosdaal (Strijtem), GC Het Koetshuis, Kristus Koninglaan g/n


 

Juni 2019 en september 2019:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 17u00 - 19u30

Woensdag: 14u00 - 19u30

Zaterdag: 9u00 - 14u00

Zaterdag 22/06 geen inschrijvingen


Van 26 augustus tot en met 31 augustus:

Maandag t.e.m. vrijdag: 17.00u tot 20.00u

Woensdag: 09u00 tot 13.00u