Inschrijvingen

Wat hebben we nodig bij elke inschrijving? 


- identiteitskaart van de leerling / actuele UiTPAS  

  (met kansenstatuut) / vrijetijdskompas Liedekerke

   van het lopende kalenderjaar


- attesten die een sociale reductie kunnen wettigen

  (bij voorkeur digitaal bezorgen via academie.mwd@ninove.be)


- indien relevant: attesten van reeds gevolgde  

  opleidingen

  (bij voorkeur digitaal bezorgen via academie.mwd@ninove.be)

 


Om organisatorische redenen vragen we met aandrang dat elke oud-leerling vóór 15 juli 2020 ingeschreven is.

HUURINSTRUMENT


Een leerling die in 2019-2020 een instrument huurt van de academie, waarvan het contract niet eindigt op

30-06-2020, kan het huurinstrument tijdens de vakantie alleen behouden

op voorwaarde dat de inschrijving en

de betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt vóór 30 juni 2020. Indien dit niet het geval is, vragen wij het instrument in te leveren. (uitleencontract)

De instrumenten waarvan het huurcontract eindigt op 30/06/2020 moeten vóór 1 juli ingeleverd worden.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

SCHOOLJAAR 2020 - 2021


Elke leerling die (opnieuw) lessen wil volgen in de academie moet zich opnieuw aanmelden voor de inschrijving én betaling van het inschrijvingsgeld. Dit kan van 1 juni 2020 tem 30 september 2020:

- online via mijnacademie.be/academieninove 

- telefonisch op 054/50 52 50 (opnieuw mogelijk vanaf 25/08/2020)

- fysiek, uitsluitend na afspraak (opnieuw mogelijk vanaf 25/08/2020)        

  1.  


- een leerling is opnieuw ingeschreven wanneer hij zich vóór 1 oktober van het lopende schooljaar inschrijft, en het verschuldigde inschrijvingsgeld ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar betaalt. Indien het volledige bedrag tegen dan niet is betaald, wordt de leerling opnieuw uitgeschreven en moet hij de lessen stopzetten.


- de leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanmelden en zich op het moment van de inschrijving akkoord verklaren met het academiereglement en met het artistiek pedagogisch project.


- een leerling die al les volgt in onze academie heeft, enkel voor het vervolg van zijn opleiding voorrang op nieuwe leerlingen, als hij/zij vóór 15 juli ingeschreven is voor het volgende schooljaar.


- wanneer de capaciteit van een opleiding bereikt is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst in afwachting dat er een

plaats vrij zou komen, en kiest hij voor een andere opleiding.

- de leerlingen die willen inschrijven voor een nieuwe optie waarvoor de academie nog geen goedkeuring van de overheid kreeg, plaatsen we op een wachtlijst. Indien de goedkeuring niet gegeven wordt, kiest de leerling voor een andere optie of meldt hij zich af. 


- vermindering van het inschrijvingsgeld om sociale redenen kan enkel toegestaan worden bij het voorleggen van de vereiste attesten, in afwachting van deze attesten wordt het normaal tarief aangerekend. De terugbetaling van het verschil gebeurt na 30 september.

TARIEVEN

schooljaar 2020-2021

De tarieven van het inschrijvingsgeld voor het nieuwe schooljaar zijn:

€ 68 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2020.

€ 134 voor volwassenen vanaf 18 jaar tot 24 jaar op 31/12/20.

€ 318 voor volwassenen ouder dan 24 jaar op 31/12/2020.

 € 1 bijkomende administratieve kost per persoon

Verminderd tarief    

€ 44 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2020

€ 1 bijkomende administratieve kost per persoon


Deze reductie is van toepassing op:


• de jongere die een tweede domein volgt

  (vb. woordkunst-drama + dans).

  Geen attest nodig, tenzij men één van de

  domeinen in een andere academie volgt.


• het tweede lid en de volgende leden van

  eenzelfde gezin (jonger dan 18 jaar), uit

  dezelfde leefeenheid, via een document

  uitgereikt door de gemeentelijke

  administratie dat hij of zij kind,  

  broer of zus is van een persoon die het

  inschrijvingsgeld al heeft

  betaald in dezelfde of een andere academie.

Verminderd tarief     |     sociale reductie

€ 44 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2020

€ 134 voor volwassenen ouder dan 24 jaar op 31/12/2020

€ 1 bijkomende administratieve kost per persoon


Voor volgende personen en de personen die zij ten laste hebben:


• uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee  

  gelijkgesteld zijn;


• verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond

  van de reglementering in verband met de  

  arbeidsvoorziening en de werkloosheid;

  voor te leggen attest

  1° een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor

      Arbeidsbemiddeling;

  2° een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor

      Arbeidsvoorziening.


• een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering

  die daarmee gelijkgesteld is;


• een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag

  ontvangen;


• erkend zijn als persoon met een handicap en een

  tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst

  Sociale Zekerheid ontvangen;

  voor te leggen attest

  1° een attest dat het recht aantoont op een      

       tegemoetkoming aan personen met een handicap

       dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst

       Sociale Zekerheid;

  2° een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming

       aan personen met een handicap blijkt van de

       Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

  3° een European Disability Card conform het

       protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het

       project European Disability Card tussen de

       Federale Regering, de Vlaamse Regering, de        

       Waalse Regering, de Franse

       Gemeenschapscommissie en de Duitstalige

       Regering.


• voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;

  voor te leggen attest

  1° een attest van de ziekteverzekering als dat

      document  een geldigheidsperiode vermeldt en een

      graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit 

      van ten minste 66%;

  2° een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en

      Invaliditeitsverzekering conform artikel 100 §1 van de

      wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering

      voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

  3° een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale

      Zaken, met vermelding van “vermindering van het

      verdienvermogen tot een derde of minder van wat

      een valide persoon door een of ander beroep op de

      algemene arbeidsmarkt


• begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag

  (erkend voor ten minste 66 %);

  voor te leggen attest

  1° een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale

       Zaken, met vermelding van 4 punten op het criterium

       zelfredzaamheid;

  2° een attest van een kinderbijslagfonds of van het

      Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het

      attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde

      kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap

      van ten minste 66%.


• in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-

  pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;

  voor te leggen attest

  een verklaring voor van de directie van de instelling    

  waar ze verblijven


• het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

  voor te leggen attest

  1° een attest uitgereikt door het Commissariaat-  

      Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;

  2° een bewijs van inschrijving in het

       vreemdelingenregister in de gemeente waar de

       leerling verblijft;

  3° een identiteitsbewijs voor vreemdelingen


• begunstigde zijn van de verhoogde

  verzekeringstegemoetkoming voor te leggen attest

  een attest van de verhoogde verzekerings-

  tegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt  

  door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

  Een leerling die ten laste is van een persoon die aan     

  minstens een van de voorwaarden hierboven vermeld `

  voldoet, komt eveneens in aanmerking voor het

  verminderde inschrijvingsgeld.

  Indien de minderjarige leerling ten laste is van een

  ouder vermeld in bovenvermelde categorieën, legt men

  ook een document “samenstelling van het gezin” voor,

  afgeleverd door de dienst bevolking van het

  gemeentebestuur.

 

Bijkomend

een UiTPAS met kansenstatuut op naam van de

  leerling die zich inschrijft, uitgereikt door de gemeente

  waar de leerling woont, als de gemeente de criteria

  hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.

 

WIJ AANVAARDEN:

cultuurcheques.

UiTPAS met kansenstatuut en vrijetijdskompas

  Liedekerke

CONTACT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove

054/ 50 52 50

© Copyright. All Rights Reserved.

IN SAMENWERKING MET